نویسنده = مرتضی کوکبی
بررسی مفهوم دانش هنری و مولفه های آن: مروری دامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22091/stim.2023.9868.2002

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرجپهلو؛ مرتضی کوکبی؛ شهناز خادمی زاده


شناسایی عناصر و ویژگی‌های خلق دانش هنری از نگاه هنرمندان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22091/stim.2024.10137.2040

نرگس خانی؛ عبدالحسین فرجپهلو؛ مرتضی کوکبی؛ شهناز خادمی زاده


مقایسه های ابتر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-3

10.22091/stim.2018.1058

مرتضی کوکبی


نوشتاری پیرامون نام تغییریافته

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-19

10.22091/stim.2017.835

مرتضی کوکبی


جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه‌ی مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 5-48

10.22091/stim.2015.607

مرتضی کوکبی؛ آیدا مجاور؛ غلامرضا حیدری؛ محمدرضا شکاری