نویسنده = �������������� ����������
اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

دوره 1، شماره 1، دی 1394، صفحه 141-162

10.22091/stim.2015.605

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی