کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی سناریوهای استقرار دانش سبز در شهرداری‌ها (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-162

10.22091/stim.2022.7356.1645

سید مجتبی حسینی بامکان؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 73-114

10.22091/stim.2021.6419.1506

مجتبی حاجی زاده فارسون؛ محسن جاجرمی زاده؛ علی محتشمی