طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22091/stim.2021.6419.1506

چکیده

هدف: با توجه به این‌‌که شیوه‌های مدیریت منابع انسانی یکی از اصلی‌‌ترین عوامل برای دستیابی به اهداف سازمانی سبز و عملکرد پایدار است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سبز، عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن در سازمان‌‌‌های دولتی کشور است.
روش‌‌شناسی: برای نیل به هدف این پژوهش، یک طرح‌ پژوهشی کیفی انتخاب گردید و ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مدل مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل تم، شناسایی شد. سپس ابعاد، مولفه‌‌ها و شاخص‌‌های شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی اعتبارسنجی گردیدند.
نتایج: نتایج حاصل از فراترکیب، حاکی از شناسایی ابعاد رهبری، تکنولوژی، بودجه و فرهنگ به عنوان پیش‌نیازهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز؛ و ابعاد استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات سبز به عنوان فرایندهای اجرایی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز و نیز ابعاد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و زیست محیطی به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز بود.
نتیجه‌‌گیری: نظر به این‌‌که فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند پیامدهای‌ مثبتی را در راستای پیشرفت و توسعه سازمان‌های دولتی ایران به همراه داشته باشد، پژوهش حاضر به منظور شناخت پیش‌‌نیازها، فرایندها و پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور، انجام شده و مدلی در این زمینه طراحی گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Establishing Green Human Resource Management in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hajizadeh 1
  • Mohsen Jajarmizadeh 2
  • Ali Mohtashami 3
1 PhD. student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Aim: Considering that human resource management practices are one of the main factors to achieve green organizational goals and sustainable performance, the purpose of this article was to investigate green human resource management activities, effective factors, and their consequences in government organizations.
Methodology: To achieve the purpose of this article, a qualitative research project was selected and the dimensions, components, and indicators of the green human resource management model were identified using the meta-synthesis method and theme analysis. Then the identified dimensions, components, and indicators were validated using the fuzzy Delphi technique.
Findings: The results of the meta-synthesis led to the identification of the dimensions of leadership, technology, budget, and culture as prerequisites for the establishment of green human resource management. The dimensions of recruitment, training, performance appraisal, and compensation for green services were identified as the executive processes of establishing green human resource management. Finally, the dimensions of economic, social, organizational, and environmental consequences were identified as the consequences of the establishment of green human resource management.
Conclusion: Considering that green human resource management activities can have positive consequences for the development of Iranian government organizations, this article was conducted to identify the prerequisites, processes, and consequences of establishing green human resource management in government organizations and led to the design of a model in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resource Management
  • Governmental Organizations
  • Iran
  • Environment
  • Green Organizations
بنی‌مهد، ب.، طالب‌نیا، ق.، ازوجی، ح. (1388). بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(3)، 174-149.
بورقانی فراهانی، س.، فتوت، ب.، خادم، م. (1396). اثرات عوامل منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی سازمان‌های تولیدی. مدیریت پژوهشی فردا، 16، 40-29.
بیگمی، ز.، حمیدی، م.، سجادی، س.ن.، هنری، ح. (1397). مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 5(2)، 185-163.
توکلی، ع.، هاشمی، ع.، ثابت، ع.، رازقی، س. (1397). ارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز بر مبنای نظام‌‌های مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(1)، 100-75.
حسن‌پور، ا.، ابطحی، س.ا.، خمویی، ف. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی سبز کارکنان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 6(2)، 24-9.
حمیدی، ن.، حسن‌پور، ا.، کیایی، م.، موسوی، س. (1388). نقش مدیریت منابع انسانی سبز در چابک کردن سازمان‌ها. مدیریت صنعتی، 4(8)، 111-127.
شاکریان، ح. (1397). شناسایی و تعیین اولویت اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی. رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری، 6(7)، 143-152.
شمس، س.ج.، کوشازاده، ع.، ژیان لشگرنیا، م.، سلطانی، ف. (1395). اقدامات کاربردی مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های غیردولتی کشورهای در حال توسعه. در: دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی.
عباسی، ط.، جمالی، ق.، آذری، ح. (1395). نقش‌آفرینی سازمان‌های دولتی در بهره‌وری سبز؛ از نگاه مدیریت منابع انسانی سبز. در: بابلسر: سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز.
فرخی، م.، نصر اصفهانی، ع.، صفری، ع. (1396). ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(4)، 179-153.
فیاضی، م.، شهباز مرادی، س.، افشار، ز.، شهباز مرادی، م. (1392). بسترهای لازم برای اجرای مدیریت سبز منابع انسانی در صنعت نفت. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 6(24)، ۱۸۱-۲۰۱.
فیاضی، م.، افشار، ز. (1394). مدیریت سبز منابع انسانی. مدیریت تدبیر، 25(272)، 46-44.
محمدزاده خلیل‌‌آبادی، ع.، رمضانی، ی. (1394). مدیریت منابع انسانی سبز. در: تهران: کنفرانس بین‌‌المللی ابزار و تکنیک‌‌های مدیریت.
CAPTCHA Image