طراحی مدل استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22091/stim.2021.6419.1506

چکیده

هدف: ، هدف این مقاله بررسی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سبز، عوامل تأثیرگذار و پیامدهای آن را در سازمان‌‌های دولتی کشورمی باشد.

روش‌شناسی: برای نیل به هدف این مقاله، یک طرح‌ پژوهشی کیفی انتخاب گردید و ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مدل مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل تم شناسایی گردید. سپس ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های شناسایی شده با استفاده از تکنیک دلفی فازی اعتبارسنجی شد.

یافته ها: نتایج حاصل از فراترکیب حاکی از شناسایی ابعاد: رهبری، تکنولوژی، بودجه و فرهنگ به عنوان پیش‌نیازهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز؛ و ابعاد: استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات سبز به عنوان فرایندهای اجرایی استقرار مدیریت منابع انسانی سبز و نیز ابعاد: پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و زیست‌محیطی به عنوان پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز بود.

نتیجه‌گیری: فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سبز می‌تواند پیامدهای‌ مثبتی را در راستای پیشرفت و توسعه سازمان‌های دولتی ایران به همراه داشته باشد، این مقاله به منظور شناخت پیش‌نیازها، فرایندها و پیامدهای استقرار مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های دولتی کشور انجام گردید و منجر به طراحی مدل در این خصوص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Establishing Green Human Resource Management in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • mohsen hajizadeh 1
  • mohsen jajarmizadeh 2
  • ali mohtashami 3
1 , Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran. Assistant Professor, School of Management, Shiraz Payame noor university, shiraz, Iran
2 School of Management, Payame Noor University.Tehran, Iran
3 Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: the purpose of this article was to investigate green human resource management activities, effective factors, and their consequences in government organizations.

Methodology / Statistical population: To achieve the purpose of this article, a qualitative research project was selected and the dimensions, components, and indicators of the green human resource management model were identified using the meta-combination method and theme analysis. Then the identified dimensions, components, and indicators were validated using the fuzzy Delphi technique.

Results: The results of the meta-combination led to the identification of the dimensions of leadership, technology, budget, and culture as prerequisites for the establishment of green human resource management. The dimensions of recruitment, training, performance appraisal, and compensation of green services were identified as the executive processes of establishing green human resource management. Finally, the dimensions of economic, social, organizational, and environmental consequences were identified as the consequences of the establishment of green human resource management.

Conclusion: that green human resource management activities can have positive consequences for the development of Iranian government organizations, this article was conducted to identify the prerequisites, processes, and consequences of establishing green human resource management in government organizations and led to the design of a model in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "green human resource management
  • "
  • "antecedents"
  • "processes"
  • "consequences"
  • "Government organizations"
CAPTCHA Image