کلیدواژه‌ها = رفتار اطلاعاتی
تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 427-454

10.22091/stim.2021.6466.1511

منصور کوهی رستمی؛ مجتبی جهانی فر


تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 9-35

10.22091/stim.2016.715

زاهد بیگدلی؛ شبنم شاهینی؛ سیده صدیقه طاهرزاده موسویان