بررسی میزان عدم قطعیت کاربران در بازیابی اطلاعات از وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

2 استاد تمام دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه نبود قطعیت یا نبود اطمینان درفعالیتهای جستجو و بازیابی از وب در بین کاربران بخش تالار رقومی کتابخانه ملی ایران انجام شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن سنجیده شد. پرسشنامه در سه سطح، نبود قطعیت را در رابطه با فعالیتهای بازیابی اطلاعات، مشکلات بازیابی اطلاعات و کانالها و منابع اطلاعاتی با توجه به متغیرهای سن، جنس، مهارت فناوری اطلاعات، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی مورد بررسی قرار داد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نبود اطمینان کاربران در هر سه سطح مورد بررسی بیش از حد متوسط است. میانگین نبود قطعیت کاربران در فعالیتهای بازیابی اطلاعات کمتر از میانگین عدم قطعیت در رابطه با منابع و کانالهای اطلاعاتی است. همچنین میانگین عدم قطعیت در مورد مشکلات بازیابی اطلاعات نیز بیش از میانگین عدم قطعیت در فعالیت های بازیابی اطلاعات است. بر اساس سایر یافته ها رابطه معنی داری بین ویژگیهای جمعیت شناختی کاربران و عدم قطعیت آنها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بهبود زیرساخت ها و معماری سیستم های اطلاعاتی موجود در کتابخانه هدف از یک طرف و توجه ویژه به منظور تعبیه دروس مرتبط با جستجو و بازیابی اطلاعات در رشته های تحصیلی مختلف از پیشنهادات پژوهش حاضر در راستای کاهش نبود قطعیت در بازیابی اطلاعات کاربران کتابخانه ملی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Uncertainty of Users in Web retrieval

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Dokhani 1
  • nadjla Hariri 2
1 University of Science and Research in Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the lack of certainty or uncertainty in the search and retrieval activities of the Web among users of the Digital Library of the Iranian National Library.
Method: An analytical survey method and a data gathering tool were designed by a researcher that validity and reliability were measured. The questionnaire at three levels examined the lack of certainty regarding information retrieval activities, information retrieval problems and channels and information resources with respect to age, gender, IT skills, educational level and field of study.
Results: The results showed that the average uncertainty among users at all three levels was too moderate. The average uncertainty of users in data retrieval activities is less than the uncertainty about the resources and channels of information. The average uncertainty about data recovery problems is also higher than the uncertainty in information retrieval activities. According to other findings, there was no significant relationship between demographic characteristics of users and their uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • uncertainty
  • information retrieval activities
  • information retrieval problems
  • resources and information channels
برهانی نژاد، م، واله، ح (1392). پوپر و عدم قطعیت. فلسفه علم، 3 (2)، 1-12.
پاشا، ع؛ مصطفایی، ح؛ خلج، م؛ خلج، ف (1392). محاسبه فاصله عدم قطعیت بر پایه آنتروپی شانون و تئوری دمپستر _ شافر از شواهد. نشریه بین الملی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 24(2)، 216-223.
حسینی الف؛ عرفان منش، م (1393). عوامل ایجادکننده اضطراب در فرآیند اطلاع‌یابی. تعامل انسان و اطلاعات، 1(3)، 216-224.
کشاورز ح، اسلامی ع (1389). رویکرد فرایندی در ارائه خدمات اطلاعاتی: معرفی الگوی فرایند کاوش اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26: 1،167-181.
Anderson, T. D. (2006). Uncertainty in action: observing information seeking within the creative processes of scholarly research. Information Research, 12(1), 12.
Case, D.O. (2007). Looking for information: A survey of research on information seeking needs, and behavior. Amsterdam: Elsevier.
_ Chowdhury, G.G. (2004). “Access and usability issues of scholarly electronic publications” in Gorman, G.E. and Rowland, F. (Eds), scholarly publishing in an Electronic Era. International yearbook of library and information management, 2004/2005, Facet Publishing. London, 77-98.
Chowdhury, S. & Gibb, F. (2009). Relationship among activities and problems causing uncertainty in information seeking and retrieval. Journal of Documentation65(3), 470-499.
Chowdhury, S. Gibb, F. & Landoni, M. (2011). Uncertainty in information seeking and retrieval: A study in an academic environment. Information Processing & Management47(2), 157-175.
Chowdhury, S. Gibb, F. & Landoni, M. (2014). A model of uncertainty and its relation to information seeking and retrieval (IS&R). Journal of Documentation70(4), 575-604.
Cole, C. (1993). Shannon revisited: Information in terms of uncertainty. Journal of the American Society for Information Science, 44(4), 204–211.
Ellis, D. (1989). A behavioural model for information retrieval system design. Journal of information science15(4-5), 237-247.
Foster, A. (2004). A nonlinear model of information‐seeking behavior. Journal of the American society for information science and technology55(3), 228-237.
Fritz, M. & Schiefer, G. (2003). Identification and evaluation of internet resources for agribusiness information needs. In Proceedings of the 4th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA 2003). Debrecen-Budapest, Hungary, 1, 346-351.
Kalbach, J. (2004) Information search experience: Emotions in information seeking. In Fifth annual ASIST information architecture summit – Breaking new ground, Austin, Texas 27–29 February. http://www.iasummit.org/2004/confdescrip.htm#go31.
Kim, Y. W. (2016). An Uncertainty Study: Focused on the Use of the Edunet System. Journal of the Korean Society for Library and Information Science, 50(1), 71-99.
 Kuhlthau, C. C. (1993). Seeking meaning: A process approach to library and information services. Norwood, NJ: Ablex publishing.
Kuhlthau, C. C. (1999). Accommodating the user's information search process: challenges for information retrieval system designers. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology25(3), 12-16.
 Kuhlthau C.C. S.L. Tama, (2001) "Information search process of lawyers: a call for ’just for me’ information services", Journal of Documentation, Vol. 57 Issue: 1, pp.25-43, https://doi.org/10.1108/EUM0000000007076.
Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services. Libraries Unltd Incorporated.
Martzoukou, K (2004).A review of web information seeking research: considerations of method and foci of interest. Information Research,10(2).
Meyyappan, N. Foo, S. & Chowdhury, G. G. (2004). Design and evaluation of a task-based digital library for the academic community. Journal of Documentation, 60(4), 449–475.
Mishra, J. Allen, D. & Pearman, A. (2015). Information seeking, use, and decision making. Journal of the Association for Information Science and Technology66(4), 662-673.
Nahl, D. (2001). A conceptual framework for explaining information behavior.Studies in Media & Information Literacy Education1(2), 1-16.
Naseer, M. M. & Mahmood, K. (2009). Use of bibliometrics in LIS research.LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal19(2), 1.
Palmquist, R. A. & Kim, K. S. (2000). Cognitive style and on‐line database search experience as predictors of Web search performance. Journal of the american society for information science51(6), 558-566.
Savolainen, R. (2007). Filtering and withdrawing: strategies for coping with information overload in everyday contexts. Journal of Information Science, 33(5), 611-621.
Savolainen, R. (2015). Approaching the affective factors of information seeking: the viewpoint of the lnformation search process model. In Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5.
Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Univ. Illinois19(7), 1.
Sollie, P. (2007). Ethics, technology development and uncertainty: an outline for any future ethics of technology. Journal of Information, Communication and Ethics in Society5(4), 293-306.
Spink, A. Bateman, J. & Jansen, B. J. (1999). Searching the Web: A survey of Excite users. Internet research9(2), 117-128.
 Wang, P. Hawk, W. B. & Tenopir, C. (2000). Users’ interaction with World Wide Web resources: An exploratory study using a holistic approach. Information processing & management, 36(2), 229-251.
Wilson, T. D. (2000). Human information behavior. Information science, 3 (2), 49-56.
Wilson, T.D. Ford, N. Ellis, D. Foster, A. & Spink, A. (2002). Information seeking and mediated searching. Part 2. Uncertainty and its correlates. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(9), 704-715.
Yoon, K. (1998), “The use of certainty and the role of topic and comment in interpersonal information seeking interaction”, Information Research
, Vol. 4 No. 2.
CAPTCHA Image