آسیب شناسی تدوین مقالات علمی، از نگاه دانشجویان دانشگاههای بزرگ تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 مربی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق آسیب شناسی تدوین مقالات علمی بود، که از طریق پرسشنامه محقق ساخته در شش سوال اساسی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق مورد نظر تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی بود (22436 نفر) که با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر انتخاب شده و از روش تصادفی ساده و با کمک پرسشنامه الکترونیکی، تعداد 372 پرسشنامه صحیح جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان از آن داشت که وضعیت پایبندی به اخلاق پژوهشی مناسب نبوده و در زمینه قوانین کشور نیز فقدان منشور اخلاق پژوهش و اشکال در آیین نامه ارتقاء اساتید تا حد زیادی به این امر دامن زده است. رفع این معضل در شش محور مورد بررسی قرار گرفت. اول: تغییر در نظام ارزشی غلط پدید آمده در خصوص جایگاه علم و دانش و به خصوص جایگاه مقالات علمی، دوم: تلاش برای تربیت دانشجویانی حرفه ای، سوم: تغییر در قوانین حمایتی وزارت علوم در خصوص پایان نامه ها، چهارم: تغییر در نگاه ساده انگارانه در خصوص تحکمی بودن تولید علم، پنجم: بالا بردن حساسیت جامعه (به خصوص جامعه علمی کشور) در خصوص بروز رفتارهای غیر اخلاقی و تأثیرات تربیتی آن و ششم: تدوین منشور اخلاق پژوهشی و طراحی مکانیزمهایی به جهت اجرای صحیح آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Compilation of Scientific Articles, One Perspective of Students of Large Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • hadi mosadegh 1
  • Mohammad taghi Ghandehari 2
1 Assistance Professor, Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
2 Instructor, Department of management, Payame Noor University (PNU), Isfahan, Iran.
چکیده [English]


The purpose of this pathological study was to compile scientific articles, which were evaluated through a researcher-made questionnaire on six basic questions. The target population of this study was all postgraduate students of humanities in Tehran, Allameh Tabatabai and Shahid Beheshti Universities (22436). According to Morgan table, 384 students were selected using a convenience sampling electronic questionnaire. A total of 372 valid questionnaires were collected and analyzed. The results show that the situation was not good research ethics and the lack of an ethical code of laws of the country in the form of regulations to promote faculty research and it is fueled largely. Fixing this problem was studied in six areas: The first change in the wrong value system emerged about the role of science and the scientific position, the second attempt to educate students for professional, third: change the rules of the Ministry of Science Thesis, IV: change the simplifying view the domination of science, fifth raise the sensitivity (especially in the scientific community) about the educational impact of unethical behavior and eventually VI: Research ethics charter and designing mechanisms for proper implementation of this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Articles
  • Research Ethics
  • large Universities of Tehran
  • students' Perspective
1. استعفاء به دلیل سرقت علمی برای رساله دکترا. وب‌سایت خبری الف. بازیابی شده در تاریخ: 10 اسفند 1389:
http://old.alef.ir/vdcciiqo.2bqm18laa2.html?9wml.
2. پیرعلائی، ا.؛ شیخ‌علی‌زاده، م. (1396). بررسی وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی. اخلاق زیستی، 7(24): 67-56.
3. حسرتی، م. (1384). نگارش دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران: حلقه گمشده آموزش عالی. پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 35 – 36: 138-103.
4. حکیم‌باشی، ح. (1384). آسیب‌شناسی مقاله‌نویسی و پژوهش در مطبوعات دینی. پژوهش و حوزه، 23 - 24‏:366 - 376.
5. خالقی، ن. (1387). اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی. اخلاق در علوم و فناوری،3(1-2): 92-83.
6. داوری اردکانی، ر. ( 21/5/1386). توهم توسعه علمی از طریق افزایش تعداد مقالات در فهرستISI  . روزنامه ایران، 3710: 10(بخش فرهنگ و اندیشه).
7. دیانی، م. (1380). کوچ اندیشه‌ها. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 4(1): 8-1.
8. دیانی، م. (1389). شواهد کاذب در باز نمودن رشد علمی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 52: 29-17.
9. زاهدی، ل. (1386). اقدامات سوء علمی در فرآیند پژوهش‎های پزشکی و نگارش مقالات: مسئولیت حرفه‎ای. اخلاق در علوم و فناوری، 2(3-4): 80-73.
10. شرفی، ع.؛ نورمحمدی، ح.؛ ابراهیمی، ر.؛ پاشنگ، م. (1395). آسیب‌شناسی پژوهش‌های دانشجویی حوزه علوم انسانی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات،3(9): 304-279.
11. صفائی موحد، س. (1396). زیر پوست دانشگاه: واکاوی پدیده استثمار آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 15: 34-7.
12. فقیهی، ا.؛ رضایی منش، ب. (1384). اخلاق اداری. مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، 47: 50-25.
13. قاسمی، م. (1385). سیر تحول حقوق مؤلف در جامعه بین‌المللی. مجله حقوقی بین المللی، 35: 194-147.
14. قراملکی، ا. (1383). خاستگاه اخلاق پژوهش. آینه میراث، 1(27): 17-7.
15. لاریجانی، ب. (1383). نگرشی بر اخلاق پزشکی نوین. پژوهش و حوزه، 17 – 18: 47-59.
16. لاریجانی، ب.؛ زاهدی، ف. (1385). نظری بر کمیته‌های اخلاق در پژوهش در جهان و ایران. دیابتولیپیدایران، ٥(4): 297-281.
17. لشکربلوکی، م. (1387). چارچوب تدوین ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای پژوهش‌های علمی و فناوری. اخلاق در علوم و فناوری، 3(1-2): 114-105.
18. مرادی مقدم، ح.؛ داورپناه، م.؛ دیانی، م. (1394). بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(1): 49-28.
19. موسوی، ر. (1383). حق تألیف در حقوق اسلامی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، 64: 166-123.
20. میردهقان، م. (1388). سرقت علمی؛ پیشگیری با رشد آموزش در ساختار پژوهش. مهندسی فرهنگی، 4(33 - 34): 17-10.
21. نادری، ا. (1387). اقتصاد آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
22. نظر مراجع تقلید در مورد کپی پایان‌نامه. وب‌سایت خبری الف. بازیابی شده در تاریخ 15 اسفند 1398.
http://old.alef.ir/vdcb8sb9.rhb80piuur.html?91561.
23. نقیب‌زاده، م. (1384). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. تهران: انتشارات طهوری.
24. وصالی، م. (1387). گزارش مطالعه اندازهگیری میزان پایبندی به اخلاق علمی در میان دانشجویان PHD در ایران. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
25. یمنی دوزی سرخابی، م.؛ خاکی صدیق، ع.؛ داودزاده، ع. (1393). بررسی وضعیت رعایت اخلاق پژوهشی در تجارب پژوهشی انجام پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی سطح تهران. انجمن آموزش عالی ایران، 6(2): 50-21.
CAPTCHA Image