طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت‌های اطلاعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه‌های عمومی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

10.22091/stim.2020.5934.1438

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت‌های فن‌آوری‌های اطلاعاتی (مهارت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، شبکه و فن‌آوری‌های ارتباطی) کتابداران کتابخانه‌های عمومی است.

روش‌شناسی: هدف پژوهش کاربردی و با استفاده همزمان از تکنیک فراترکیب، تحلیل محتوا، تکنیک دلفی، روایی سازه و مدل‌یابی محقق شده است. در تحلیل محتوای کیفی استخراج 129مقوله مفهومی از 15 مقاله انجام شده است که این مفاهیم با اجرای سه مرحله‌ای تکنیک دلفی و با تأیید 20 نفر اعضاء تیم خبره تبدیل به پرسشنامه‌ای متشکل از 35 گویه با پایایی(97/0) و روایی(90/0) شده است . جامعه آماری اجرای پرسشنامه، شامل 327 نفر از کتابداران استان خوزستان در سال 1399 بوده است که با روش نمونه‌گیری انتساب متناسب، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند

یافته‌ها: یافته ها نشان می‌دهد که مهارت‌های نرم‌افزاری با بارعاملی(95/0)، مهارت‌های سخت‌افزاری با بارعاملی(88/0)، مهارت‌های شبکه با بارعاملی(91/0) و مهارت فن‌آوری‌های ارتباطی با بارعاملی(87/0) در یک رابطۀ همبسته، بر ارتقاء مهارت‌ فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران تأثیرگذار هستند

نتیجه‌گیری: طبق نتایج در مهارتهای اطلاعاتی برای کتابداران ابتدا مهارتهای نرم افزاری اهمیت دارند، سپس مهارتهای شبکه مفید می باشندو مهارتهای سخت افزاری و ارتباطاتی نیز مد نظر هستند. شاخص‌های برازش نیز مؤید آن است که الگوی پیشنهادی از اعتبار بالایی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: کتابداران کتابخانه‌های عمومی، تکنیک دلفی، روایی سازه، الگوی ارتقاء مهارت‌های اطلاعات و ارتباط، استان خوزستان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating and Improving Information and Communication Skills of Public Library Librarians

نویسنده [English]

  • Zohreh Mirhosseini
Faculty member- Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract

Objective: The Aim of this study is to design a model for evaluating and improving ICT skills (software, hardware, networking and communication skills) of public library librarians.

Methodology: The aim of the research was achieved by simultaneously using the meta-combination technique, content analysis, Delphi technique, structural validity and modeling. Using content analysis the extraction of 129 concepts from 15 articles was done. These concepts have been transformed into a questionnaire consisting of 35 criteria with reliability (0.978) and validity (0.90) by implementing three stages of Delphi technique and with the approval of 20 experts Delphi panel. The statistical population for implementing the questionnaire, included 327 librarians of Khuzestan province in 1399. By proportional attribution sampling method, 100 people were selected among them as the sample.

Findings:The findings also show that software skills with Factor load (0.95), hardware skills with Factor load (0.88), network skills with Factor load (0.91) and technical skills Communication with communication Factor load (0.87) in a correlated relationship, affect the improvement of information and communication technology skills of librarians.

Conclusion: According to the results, first the software skills are important for the librarians, thennetwork skills are mentioned more useful for them and at the end hardware and communication skills are regarded. Fit indicators also confirm that the proposed model has a very high validity.

Keywords: Public Librarians, Delphi Technique, Structural Validity, Information and Communication Skills Improvement Model, Khuzestan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Librarians
  • Delphi Technique
  • Structural Validity
  • Information and Communication Skills Improvement Model
  • Khuzestan Province
CAPTCHA Image