ارزیابی معماری وبگاه دانشگاه قم از منظر معماری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وبگاه دانشگاه قم براساس شاخص‌های معماری اطلاعات بود. بازبینی و ارزیابی منظم وب‌سایت‌ها از جنبه‌های ساختاری و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آنها، راهبردی مناسب برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به دست خواهد داد.
روش: در این پژوهش، وبگاه دانشگاه قم به روش پیمایشی و با استفاده از سیاهه ارزیابی بهینه‌سازی شده توسط صدیقی (1400) در خردادماه 1402 بررسی شد. در این تحقیق چهار زیرسیستم سازماندهی، برچسب‌گذاری، پیمایش و جستجوی وبگاه، با توجه به سه جنبه اساسی معماری اطلاعات یعنی بافت، کاربر و محتوا مورد ارزیابی قرار گرفت. سوالات سیاهه ارزیابی در دو بخش با سوالات توصیفی و سوالات «بلی و خیر» با توجه به وجود یا عدم وجود ویژگی‌های مورد بررسی طراحی گردید. در نهایت سیاهه وارسی براساس شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی در قالب جداولی تنظیم گردید و توسط محقق تکمیل شد.
یافته‌‌ها: نتایج نشان داد که وبگاه دانشگاه قم در قسمت سازماندهی اطلاعات امتیاز 22 از امتیاز کل 37، در قسمت برچسب‌زنی امتیاز 30 از امتیاز کل 57، در قسمت پیمایش امتیاز 42 از امتیاز کل 78، و در قسمت جستجو امتیاز 5 از امتیاز کل 46 را کسب نموده است. بنابراین، وبگاه دانشگاه قم در مقایسه با حالت ایده‌آل در قسمت سازماندهی 64%، در قسمت برچسب‌زنی 45%، در بخش پیمایش 81%، و در زمینه جستجو 10% کسب نموده که در نتیجه در برچسب‌زنی وضعیت متوسط، در سازماندهی و پیمایش وضعیت خوب، و در نهایت وضعیت بسیار ضعیفی در بخش جستجو دارد.
نتیجه‌گیری: وب‌سایت‌ها ابزار مناسبی جهت برقراری ارتباط بین سازمان‌ها و مخاطبان خود هستند. در این پژوهش نشان داده شد که در مولفه سیستم سازماندهی با وضعیت خوب، ضعف‌های وب‌سایت در طرح سازماندهی، بیشتر از نوع ساختار سازماندهی بود که طرح کلی سازماندهی وبگاه دانشگاه قم براساس چارت سازمانی است و نداشتن طرح سازماندهی الفبایی و عدم استفاده از طرح سازماندهی مخاطب‌محور و سازماندهی اجتماعی، ازجمله ضعف‌های آن در سازماندهی است. سیستم پیمایش وبگاه با اینکه به کاربر می‌گوید که در چه وبگاهی قرار دارد، اما به صورت مشخصی تمام سطوح پیمایش شده را نشان نمی‌دهد. سیستم پیمایش اصلی وبگاه باید به سیستم محلی مجهز گردد. سیستم جستجوی وبگاه باید برقرار شود. همچنین اضافه کردن سیستم پیشنهاددهنده به سیستم جستجوی وبگاه، ازجمله روش‌هایی است که می‌توان به کمک آن عملکرد سیستم جستجو را بهبود بخشید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Architecture of Qom University Website from an Information Architecture Perspective

نویسنده [English]

  • Tahereh Gholami
Instructor, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to assess the Qom University website using information architecture indicators to determine the website's status and conduct a qualitative review. Regularly reviewing and evaluating websites for their structural and content aspects, and then identifying their strengths and weaknesses, will provide a suitable strategy for policy and decision making.
Method: This research utilized a survey method to investigate the Qom University website, using the evaluation checklist optimized by Sediqi (1400) in June 1402. In this study, four
sub-systems of website organization — tagging, navigation, and search — were evaluated based on three fundamental aspects of information architecture: context, user, and content. The evaluation list included two parts: descriptive questions and yes-or-no questions, designed to assess the presence or absence of the investigated characteristics. Finally, the checklist was prepared by the researcher based on the indicators and evaluation criteria, presented in the form of tables, and completed.
Findings: The analysis of these lists revealed that Qom University's website achieved 22 out of 37 points in the information organization section, 30 out of 57 points in the labeling section, 42 out of 78 points in the navigation section, and 5 out of 78 points in the search section. He has obtained a total of 46. Therefore, compared to the ideal state, the website under study scored 64% in the organization section, 45% in the tagging section, 81% in the navigation section, and 10% in the search field. Good at organization and navigation, but very poor at search.
Conclusion: Websites are an effective tool for communication between organizations and their audiences. This research aimed to evaluate the Qom University website and to identify its strengths and weaknesses. Based on the research findings, the organization system of the website is in good condition. However, the weaknesses of the university website's organizational plan are primarily related to its structure. Specifically, it lacks an alphabetical organization plan and does not utilize an audience-oriented or social organization plan, as indicated by the organizational chart. While the website navigation system indicates the current page, it does not clearly display all the levels of navigation that the user has traversed. The website's main navigation system must be integrated with the local system. The website search system must be implemented. In addition, integrating a recommender system into the website search system is one method that can be utilized to enhance the performance of the search system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Architecture
  • Academic Websites
  • Qom University
  • Evaluation Studies
بابایی، پ.؛ صدیقی، ا. (1399). ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطلاعات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(2): 86-116.
باقری، ت. (1399). انطباق معماری اطلاعات سطح خارجی نرم‌افزار سیمرغ از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6(4): 115-136.
دانیالی، س.؛ صدیقی، ا. (1400). ارزیابی معماری اطلاعات وبگاه دانشگاه تهران. تعامل انسان و اطلاعات، 8(2):
1-11.
صدیقی، ا. (1400). ارائه چارچوبی برای ارزیابی وبگاه‌ها از منظر معماری اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(4): 995-1030.
صیفوری، و (1399). سنجش تاثیر معماری اطلاعات کتابخانه‌های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (نمونه پژوهشی: سامانه منبع‌یاب وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی). مدیریت اطلاعات، 6(1): 136-154.
کریمی علویجه، م.، عسکری، ش.، پرسته، س. (1394). فروشگاه اینترنتی هوشمند: سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر تحلیل رفتار کاربران، مدیریت فناوری اطلاعات، 23(7): 385-406.
مروتی، م.؛ صدیقی، ا. (1398). ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398. مدیریت اطلاعات سلامت، 16(6): 308-313.
مهدی‌پور، ا.؛ هاشم‌زاده، م. (1391). کاربرد معماری اطلاعات در مجله‌های الکترونیکی تمام متن حوزه علوم انسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15(2): 35-60.
CAPTCHA Image