تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار نهادکتابخانه های عمومی کشور

2 دانشگاه پیام نور قم

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 274 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که به کارگیری فناوری اطلاعات می‌تواند موجب احساس شایستگی، بهبود کیفیت عملکرد، افزایش توان تصمیم‌گیری، افزایش خودکنترلی، کاهش استرس شغلی و افزایش توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گردد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود رابطه بین استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر توانمندی کارکنان است.
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت مهمترین وظیفه مدیران و روسای دانشگاه ها جهت ارتقای توانمندی و رضایت شغلی کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت در زمینه رایانه و اینترنت و تشویق کارکنان به استفاده بیشتر از رایانه در انجام فعالیت های مرتبط با آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of information technology on empowerment Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • yasaman nagizadeh 1
  • saeed ghaffari 2
1 Librarian Public Libraries Foundation
2 PNU Qom
چکیده [English]

This study aimed to determine the impact of IT on the ability of staff at the University of Medical Sciences in Tehran. This research method is survey and the descriptive terms applicable studies. The results showed that the use of information technology can make sense of competence, improve performance, enhance decision-making, increase self-control, reduce stress and increase the empowerment University of Medical Sciences. The results indicate a relationship between the use of information and communication technologies to empower employees.
According to the results obtained from this study is that most task managers and heads of universities to promote empowerment and job satisfaction, training courses while serving in the field of computers and the Internet and encouraging staff to make greater use of computer activity associated with them.Managers should also allocate adequate funding to this issue and provide access to computers and the Internet of individual employees. update and expand.In each university, the university's employees in providing better services to teachers, faculty, students, and others play an important role

کلیدواژه‌ها [English]

  • : IT
  • power
  • university
1. ابطحی، سید حسن؛ عابسی، سعید (1393). توانمندسازی کارکنان. تهران: نشر موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
2. اردلان، امیر (1390). بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه موردی شرکت توزیع برق منطقه­ای غرب استان کرمانشاه). پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک). دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
3. افتخاری، علی­اصغر؛ ساداتی، سید ابراهیم؛ گل­افشانی جویباری، غلامعلی (1393). تاثیر فناوری­های اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توانمندسازی منابع انسانی کارکنان نیروی انتظامی استان مازندران. فصلنامه دانش انتظامی مازندران. شماره 17، دوره 5. ص: 26-40.
4. انصاری، منوچهر؛ رحمانی یوشانلوئی، حسین؛ اسکویی، وحید؛ حسینی، احمد (1390). شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت دولتی. سال سوم، شماره 7. ص: 40-23.
5. بهزاد، لک؛ جوادیان، رضا (1390). تاثیر زیرساخت­های فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان پلیس. فصلنامه توسعه. سال ششم، شماره 19. ص: 31-60.
6. پورصفر، علی؛ حسینی، سید رسول (1391). توانمندسازی منابع انسانی: مفاهیم، نظریه­ها و راهبردها. تهران: سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی.
7. تقوایی یزدی، مریم (1394). رابطه فن­آوری اطلاعات و توانمندسازی روان­شناختی مدیران آموزش و پرورش منطقه یک ساری. فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال پنجم، شماره چهارم، ص: 115-97.
8. تقی­پور، آذین؛ دژبان، ریحانه؛ خادم دزفولی، زهرا؛ نعامی، عبدالزهرا (1390). بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی و سبک­های حل تعارض مدیران با توانمندسازی کارکنان. فصلنامه پژوهش­های روانشناسی اجتماعی. سال اول، شماره 2. ص: 43-17.
9. حمیدی، محسن؛ سرتیپی یاراحمدی، رزیتا (1388). کاربرد فن­­آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات). سال دوم، شماره 5.
10. راشکی قلعه نو، مسعود (1393).بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
11. رومانی، سیاوش؛ کاشانی، مرضیه؛ کرباسیان، مهدی (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه صنعتی مالک­اشتر. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت. دسترسی در: www.Civilica.com/paper-CAAMM01-225.html
12. کمالیان، امین رضا؛ سالارزهی، حبیب اله؛ اولیایی، خداداد (1392). نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای. نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان. دوره 4، شماره 2.
13. مزیدآبادی فراهانی، امیرحسین (1385). بررسی تاثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان قم). پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش MIS)، دانشگاه تهران پردیس قم.
14. وتن، دیوید ای؛ کمرون، کم­اس (1381). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمه بدرالدین اورعی یزدی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
 
15. Secretariat L (2006). Information, Communication and Space Technology for MeetingDevelopmentChallenges, Economic And Social Commission For Asia and The Pacific, Special Body On LeastDeveloped and Landlocked Developing Countries. United Nations Conference on Trade andDevelopment; 2005 May 10-11; Bangkok. 2006. p. 83.
 
16. Smith CJ (2000). The Getting Of Hope: Personal Empowerment through Learning PermCulture [PhdThesis]. Melbourne: The University Of Melbourne.
 
17. Thatcher ME, Oliver JR (2001). The Impact of Information Technology on Quality Improvement,Productivity, and Profits: An Analytical Model of a Monopolist. Proceedings of the Thirty-FourthAnnual Hawaii International Conference on System Sciences, (CD/ROM); 2001 January 3-6;Hawaii. IEEEXplore; 2001. P. 1-10.
 
18. Young, Jackie (2012). Forecasting twenty first century information technology skills: A Delphi study.Doctoral Dissertation. Spalding University Louisville, Kentucky.
 
19. Hiemler, R (2010). Attitudes of college graduates, faculty and human resource managers regarding the importance of skills acquired in college and needed for job performance and career advancement potential in the retail sector (Doctoral Dissertation). Dowling college oakdale, New York.
 
20. Daily, Bonnie, F; Bishop, John, W; Massoud, Jacob,A (2012). The role of training and empowerment in environment performance. International Journal of operations & productions management. 32 (5). Pp: 631-647.
 
21. Pelit, Elbeyi, Ozturk. Yuksel&AeslanturkYalci, N (2011). The effects of employee empowerment on employee job satisfaction. International Journal of contemporary hospitality management. 23 (6). Pp: 784-802.
 
CAPTCHA Image