76. مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.837

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه‌گیری ...  بیشتر

77. بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

سمیه قویدل؛ محمدرضا نیازمند؛ نرگس خالقی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2364.1162

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین‌المللی است.روش‌شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به‌ منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده شد.یافته‌ها : به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی ...  بیشتر

78. تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال‌های 1389 الی 1393

جواد بشیری؛ علیرضا بهمن آبادی؛ فردین کولائیان؛ فاطمه ذبیحی فریدیان

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 71-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2570.1169

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تهدف: این پژوهش با هدف تعیین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله‌های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌های 1389 الی 1393انجام شده است. شناسایی پر تولیدترین نویسندگان مقاله‌ها، جنسیت نویسندگان و الگوهای ...  بیشتر

79. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1901.1132

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت‌شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزارگرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت‌شغلی که بین 75 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران ...  بیشتر

80. ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها

نازیلا رحیم پور؛ مهدی محمدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.654

چکیده
  هدف: تعیین میزان بازیافت، دقت و همپوشانی مقالات در پایگاه­های اطلاعاتی نورمگز، مگ­ایران و اس. آی. دی در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.  15 کلیدواژه تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با مشورت صاحب نظران حوزه انتخاب شده و در سه پایگاه جستجو شدند. 10 نتیجه ...  بیشتر

سازماندهی اطلاعات
81. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌ افزارهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 77-109

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3023.1197

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای شبکه، جستجو و امانت در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به تعداد 74 نفر در سال 1397- 1396 است که به دلیل ...  بیشتر

82. آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

اورانوس تاج‌الدینی؛ راضیه سعادت نسب؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.779

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

83. تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاسمن نقی زاده؛ سعید غفاری

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2161.1144

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 274 نفر به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
84. آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از طریق کتابخانه‌های عمومی

حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری؛ سولماز حسین زاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3568.1251

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کتابخانه‌های عمومی بر آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی بود. روش: روش پژوهش از نوع پپیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به تعداد 45 نفر در تابستان 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...  بیشتر

85. مطالعه تأثیر فناوری های آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

معصومه مقصودی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2032.1136

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوریهای آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهدای فرهنگی و شهید کماسی بجنورد به تعداد 200 نفر در هر مدرسه می باشد. نمونه شامل 63 نفر در مدرسه شهید کماسی و 64 نفر در مدرسه ...  بیشتر

86. ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ نرگس خالقی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 95-121

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.610

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وب سایت­ های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت دابلیو. کیو. ای. تی[1] و ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آن­ها است. روش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، سایت­ های فارسی زبان زنان است که از طریق جست و جو در موتور جست و جوی گوگل، یاهو ...  بیشتر

87. به‌کارگیری فناوری‌های وب 2 در بازیابی اطلاعات نمونه پژوهشی: پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

یعقوب نوروزی؛ مطهره بابایی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 102-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4893.1346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره‌گیری از فناوری‌های وب2 در بازیابی اطلاعات در پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران انجام ‌شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 20 پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است که منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شدند و اطلاعات از متخصصان آنها گردآوری ...  بیشتر

88. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهدی رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1379

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس.دانشگاه شهید بهشتی تهران است.  روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود ...  بیشتر

89. بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی)

ندا سلیمی؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 114-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3994.1288

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ...  بیشتر

90. سنجش انتظارات اعضاء بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی

فاطمه خراسانی پور؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فاطمه نوشین فرد

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.721

چکیده
  هدف: تعیین انتظارات اعضاء بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و از طریق مصاحبه گردآوری شده‌اند که شامل 84 نفر عضو بخش نابینایان و کم‌بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ...  بیشتر

91. بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای‌کتابخانه‌ای از نظر مدیریت، سازماندهی و ورود اطلاعات، و خروجی و آماده‌سازی در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز

سعید ملک محمدی؛ محسن زین‌العابدینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 121-152

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1416

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای مدیریت، سازماندهی و ورود اطلاعات، و خروجی و آماده سازی در کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز بوده است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی – تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهر اهواز به ...  بیشتر

92. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

محسن زین‌العابدینی؛ منصور کوهی رستمی؛ نگار موری بختیاری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1491

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است. روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. ...  بیشتر

93. تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران

مهسا ذوالفقاری؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ معصومه حسین زاده شهری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 71-93

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3337.1245

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران آن می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش را 172 نفر از کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران تشکیل دادند. ابزار جمع ...  بیشتر

94. بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن

سمیه علمدار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.771

چکیده
  بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیل ...  بیشتر

95. تعیین نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی

جمیله نعیمی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ حنیف حیدری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.797

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهار حوزه‌های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای متناسب با رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهارحوزه‌‌های ...  بیشتر

96. بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مهدی رحمانی؛ مریم انصاری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2548.1167

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بود. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های تحلیلی-پیمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهر تهران ...  بیشتر

97. بررسی تطبیقی کارایی رابط های کاربری نرم افزار جامع کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربرمداری

زهرا چالیک؛ مرتضی کوکبی؛ محمد حسن عظیمی؛ فریده کعب عمیر

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1881.1131

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه رابط کاربری در نرم افزار جامع کتابخانه ای کد منبع باز کوها و نرم افزارهای پارس آذرخش، کاوش و نوسا از منظر رهیافت کاربر مداری می باشد.پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. برای اجرای این پژوهش از طریق سرشماری تعداد کتابدارانی که با رابط های کاربری نرم افزارهای مورد مطالعه ...  بیشتر

98. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه جایگاه اجتماعی حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی

فریده کعب عمیر؛ غلامرضا حیدری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.658

چکیده
  هدف: هر حرفه یا شغل، جایگاه اجتماعی خاصی در جامعه دارد و سنجش آن، بقا و تداوم حرفه یا شغل را تضمین می­کند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ه­ای جهت سنجش جایگاه اجتماعی حرفه­ علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش­ شناسی: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مطالعه­ کاربردی است. از روایی صوری و روایی سازه جهت ...  بیشتر

99. ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یعقوب نوروزی؛ راحیل زابلی دهنوی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.769

چکیده
  هدف: هدف تحقیق، ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از "وب کیو ای اِم" است.روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام گرفته است. این تحقیق بر روی 10 وب گاه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های برتر مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. ...  بیشتر

مدیریت دانش
100. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسماء ملازهی؛ فاطمه کریمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 103-131

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3626.1256

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می‌باشد. روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد ...  بیشتر