کلیدواژه‌ها = صنعت
شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمان‌‌ها: مطالعه فراترکیب

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 167-200

10.22091/stim.2022.7502.1679

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی


ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده منابع درآمدی دانشگاه‌ها در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1402، صفحه 287-310

10.22091/stim.2022.8261.1796

حمیدرضا تابش مفرد؛ سیدهادی عربی؛ محمدرضا پورفخاران؛ محمدحسن ملکی