کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌‌های عمومی
الگوی ساختاری توسعه فرهنگی در کتابخانه‌‌های عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1401، صفحه 423-454

10.22091/stim.2022.7772.1716

سارا بهرامی نیا؛ ثریا ضیائی؛ محمود مرادی