کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 17-42

10.22091/stim.2020.3857.1277

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی