موضوعات = اطلاعات و ارتباطات
تدوین و اعتباریابی مقیاس سنجش رفتار اطلاعاتی در بحران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 427-454

10.22091/stim.2021.6466.1511

منصور کوهی رستمی؛ مجتبی جهانی فر